BİLGİ İSTE İLETİŞİM

Bölümlere Göre Sınavlar ve Yapıları

ULUSAL ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI
 
Bazı bölümlerin okul tarafından belirlenen ve yıl içerisinde duyurulan özel sınavları vardır bu bölümler;
 • Tıp
 • Diş Hekimliği
 • Veteriner Bilimleri
 • Mimarlık ve Tasarım
 • Eğitim Bilimleri
   
Bu sınav ulusal olarak geçilmesi gerekir ancak her üniversite kendi sınavını yapma hakkına sahiptir. İçerik her aday için aynıdır. Sınavlar ve sonuçları İtalyan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kontrol edilir.
 
Sınav Yapısı
Sınavlar ulusal düzeyde yapılır ve İtalya Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülür.
 
Mevcut Yerler (Kontenjan)
Üniversiteler bölümlerine göre dönemlik olarak mevcut kontenjanlarını açıklarlar. Her ders için birkaç kontenjan yabancı öğrenciler için ayrılmak zorundadır. Öğrenciler bu kontenjanlara sınavdan aldıkları puanlara göre yerleştirilir.
 
Sınav Tarihleri
Genellikle sınavlar Eylül ayının ilk haftasında yapılır.
 
İtalyanca Dil Sınavı
Öğrenciler okul tarafından kabul edilseler bile İtalyanca bölümlere kabul edilmek için İtalyanca dil sınavından B1 seviyesinde sonuç almak zorundadırlar.
 
Giriş Sınavı
Sınav 5 seçenekli toplam 80 seçmeli sorudan oluşur ve genelde 2 saat sürelidir. Sınav içerikleri seçilen bölüme göre değişiklik gösterebilir.
 
Değerlendirme Sistemi
 
Bütün sorular tek bir doğru cevabın olduğu toplam 5 seçenekten oluşur. Adaylar cevaplarını ayrı bir kağıda kodlar ve boş bırakma hakkına sahiptir. Sorular aşağıdaki formülle değerlendirilir.
 • ·         Her doğru cevap 1 puandır
 • ·         Her yanlış cevap -0,25 puandır
 • ·         Boş bırakılan her soru 0 puandır
Öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi için en az 20 puan almaları gerekmektedir.
 
Sınav Sonuçları
Sınav sonuçları açık olan kontenjanlara göre değerlendirilir. İtalya dışında başvuran öğrenciler ayrı değerlendirilir.
 
BASİTÇE SEÇME SINAVININ YAPISI
Sınav yapısı, içeriği ve zamanı her sene İtalya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir.
 
Mimarlık

Sınav 60 çoktan seçmeli sorudan oluşur ve 100 dakikadır.
2 Genel Kültür
20 Mantık
16 Tarih
10 Çizim ve Grafik Anlatım
12 Matematik ve Fizik
 
Adayların Mimarlık bölümüne kayıtlarını yaptırmak için bu alanlardaki bilgilerini kanıtlamaları gerekir. Sınavın genel içeriği şu şekildedir;
 
Genel Kültür ve Mantıksal Akıl Yürütme
·         Edebiyat, tarih, coğrafya ile ilgili Genel Kültür Sorular
·         Eleştirel okuma ve metin anlama
·         Cümle tamamlama soruları: Ölçme ve değerlendirme, öğrencinin kelime vecümle yapısı , örgütlenme anlayışı
·         Çoktan seçmeli sorular ile sembolik veya sözlü belirtilen varsayımlar ile tutarlı bir şekilde mantıklı bir argüman tamamlamak için yeteneğinin değerlendirilmesi
 
Tarih
·         Antik dünyanın kronolojisi, erken ve geç ortaçağ, Rönesans, modern ve çağdaş zamanlar
·         Siyasi örgütlenme ve sosyal yapılar; tarihlendirmesi - Roma İmparatorluğu, Doğu ve Batı, İtalyan komünlerin ve soylu devletler, ulus devletler, ulusal hükümetler, cumhuriyetler, Fransız Devrimi, Napolyon imparatorluğu, sanayi devrimi, daha önceki rejimlerin restorasyonu, 1848 Devrimi ve burjuvazi, fabrikalar ve kapitalizm, on dokuzuncu yüzyıl  ve modern devletler.
·         Modern ve çağdaş kültürün başlıca özellikleri - Aydınlanma, Pozitivizm, Sosyalizm
·         Klasik Antik, Ortaçağ, Rönesans, Barok, neoklasik ve modern ve çağdaş - mimarlık tarihi ve şehircilik sanat tarihinin temel unsurları, sanat ve görsel anlatım, genel kavramlar ve hareketleri
 
Tasarım ve Görsellik
·         Düzlem ve katı Öklid geometrisinin temeli; üçgen, düzgün çokgenler, katılar, koni ve silindir özellikleri
·         Teknik çizim ve Elemanları - Sembolik Grafik, İtalyan UNI standartlarını temsil terazisi, tasarım araçları, çizim çokgenler ve katılar.
·         Betimsel geometri Elemanları - perspektif, dimetrik / ortografik ve aksonometrik projeksiyonları.
·         Tasarımların Yorumlama - Söz konusu nesnenin bir tasarım ilişkilendirmek yeteneği, harita okuma, arazi etütleri, görsel algı.
 
Matematik
·         Tamsayılar, rasyonel, irrasyonel ve reel sayılar. Kökler, rasyonel güçler ve özellikleri. Aritmetik ilerlemeler; aritmetik ortalama ve geometrik ortalamalar
·         Cebir
·         Logaritmalar ve özellikleri; denklem çözme, trigonometri
 
Fizik
·         Mekanik - mekaniğinin Temel ilkeleri: temel fiziksel büyüklükler (yer değiştirme, hız, ivme, kütle, kuvvet, ağırlık, iş ve güç) tanımları; Newton yasaları, atalet ve etki ve tepki ilkesi
·         Termodinamik - Termodinamiğin temelleri (sıcaklık, ısı, özgül ısı, sıkıştırılabilirlik genel kavramlar)


Tıp ve Dişçilik-IMAT (International Medical Admission Test)
Sınav toplam 60 çoktan seçmeli sorudan oluşur. 
Süre 100 dakikadır.

2 Soru     Genel Kültür
20 Soru   Mantık
18 Soru   Biyoloji
12 Soru   Kimya
8 Soru     Fizik
 
Veterinerlik-Veterinary Medicine Test
Sınav toplam 60 çoktan seçmeli sorudan oluşur.
Süre 100 dakikadır.

2   Soru  Genel Kültür
20 Soru  Mantıksal Akıl Yürütme
16 Soru  Biyoloji
16 Soru  Kimya
3   Soru  Fizik
3   Soru  Matematik

 
Genel Kültür ve Mantıksal Akıl Yürütme
·         Edebiyat, tarih, coğrafya ile ilgili Genel Kültür Sorular
·         Eleştirel okuma ve metin anlama
·         Cümle tamamlama soruları: Ölçme ve değerlendirme, öğrencinin kelime vecümle yapısı , örgütlenme anlayışı
·         Çoktan seçmeli sorular ile sembolik veya sözlü belirtilen varsayımlar ile tutarlı bir şekilde mantıklı bir argüman tamamlamak için yeteneğinin değerlendirilmesi
Biyoloji
·         Canlıların kimya - biyo-elementleri. Zayıf etkileşimli biyolojinin önemi. Suyun özellikleri. Yaşayan organizmalarla ilgili işlevler, organik moleküller,  Enzimlerin rolü
·         Yaşamın temeli olarak hücre - Hücresel teorisi, Hücre boyutu. Prokaryot ve ökaryot hücreler. Hücre zarı ve fonksiyonları. Hücre yapıları ve özel fonksiyonları. Hücre üreme - mitoz ve mayoz bölünme. Kromozomlar,  Hayvansal dokular.
·         Bio-enerji bilimi - hücrelerin enerji değeri - ATP. Enerji Taşınımı- NAD, FAD,  Canlılarda Oksit-indirgenme reaksiyonlar, Fotosentez, Glikoliz, Aerobik solunum, Fermantasyon
·         Üreme ve devralma - Yaşam döngüleri. Eşeyli ve eşeysiz üreme. Mendel genetiği. Temel yasa ve uygulamalar. Klasik Genetik: Kalıtım kromozom teorisi, eşeysel kromozom, kromozom haritaları. Moleküler genetik - DNA ve genler, genetik kod ve tercümesi, protein sentezi. Prokaryotlarda DNA. Ökaryotlarda kromozom. Gen ifadesinin düzenlenmesi. İnsan genetiği - tek ve çok faktörlü özellikler, kalıtsal hastalıkların bulaşması. Genetiğin yeni ufuklar - rekombinant DNA ve olası biyo-teknolojik uygulamalar.
·         Kalıtım ve çevre - Mutasyonlar. Doğal ve yapay seçilim. Evrim teorileri. Evrimin genetik temelleri.
·         Anatomi ve hayvanlar ve insan fizyolojisi - ana cihazları ve ilgili işlevleri ve etkileşimlerinin Anatomisi. Homeostazı. Hormonal düzenleme. Sinir dürtü. Bilgi İletim ve detaylandırılması.Immün yanıt.
Kimya
·         Maddenin Anayasası - madde toplama, heterojen ve homojen sistemler, bileşikler ve elementlerin yapısı.
·         Atomun yapısı - temel parçacıklar, atom numarası ve kütle numarası, izotoplar, farklı elementlerin atomların elektronik yapısı.
·         Periyodik tablo - elemanları gruplar ve dönemler, geçiş elemanı, elementlerin periyodik özellikleri atom yarıçapı, iyonlaşma potansiyeli, metaller ve ametaller, elektronik yapısı, Periyodik Tablonun konumu ve özellikleri arasındaki ilişkiler.
·         Kimyasal bağ - iyonik bağ, kovalent bağ, bağ polarlığı, elektro-negatiflik.
·         İnorganik kimya Temelleri - isimlendirme ve inorganik bileşiklerin temel özellikleri - oksitler, hidroksitler, asitler, tuzlar, Periyodik Tablo konumu.
·         Kimyasal reaksiyonlar ve stokiyometri - atom ve molekül ağırlığı, Avogadro sabiti, mol kavramı, mol gram ve tam tersi, temel stokiyometrik taşı dönüşüm, dengeleme basit reaksiyonlar, kimyasal reaksiyonlar çeşitli.
·         Çözümler - su çözücü özelliği, çözünürlük, çözelti konsantrasyonu ifade ana yöntem.
·         Yükseltgenme ve indirgenme - yükseltgenme sayısı, oksidan ve indirgen kavramı.
·         Asitler ve bazlar - asitler ve bazlar kavramları, sulu çözeltiler, pH asitlik, tarafsızlık, bazlığı.
·         Organik kimya temelleri - alkoller, eterler, aminler, aldehitler, ketonlar, karboksilik asitler, esterler, amidler - karbon atomlu, kaba bir yapı ve rasyonel formüller, izomerik kavramı, alifatik, alisiklik ve aromatik hidrokarbonlar, fonksiyonel gruplar arasındaki bağlantılar.
 
Matematik
·         Cebir ve sayısal setleri - doğal, tam, rasyonel ve reel sayılar. Sıralama ve karşılaştırma, boyut düzeni ve bilimsel gösterimde. Operasyon ve özellikleri. Oranlar ve yüzdeleri. Bütün ve rasyonel üsler ile Powers) ve özellikleri. Kökler ve özellikleri. Logaritma (10, bir tabanı ve e tabanı üzerinde) ve özellikleri. Kombinatorik ilgili notlar. Cebirsel ve polinom ifadeler. Önemli ürünler, polinomları bir binom, factorisation ve n güç. Cebirsel kesirler. Cebirsel denklemler ve birinci ve ikinci dereceden eşitsizlikler. Denklem sistemleri.
·         Fonksiyonlar ve grafik görüntülerin temel kavramları - Fonksiyonlar. Temel fonksiyonları: tam ve kesirli cebirsel fonksiyonlar, üstel, logaritmik ve goniometrical. Bileşik ve ters fonksiyonlar. Denklemler ve goniometrik eşitsizliği.
·         Geometri - Çokgenler ve özellikleri. Çevresi ve daire. Uzunluk, yüzey ve hacim ölçümü. İzometri, teşbih ve düzlemde eşdeğerlik. Geometrik yerler. Derece açı ölçümü ve radyan. Sinüs, kosinüs ve tanjant bir açı ve anlamlı rakamlar. Goniometrik formülleri. Üçgenler Çözünürlük. Düzlemde Kartezyen Koordinat Sistemi. İki nokta ve bir parçasının orta noktasını mesafesi. Düz bir çizgi denklemi. Paralellik ve diklik Şartları. Düz bir çizgi bir nokta mesafesi.Çevresi denklemleri, parabol, hiperbol ve elips ve Kartezyen düzlemde temsilini. Pisagor teorisi.
·         Olasılık ve İstatistik - karakter ve temel grafik açıklamalar türüne göre frekans dağılımı. Rastgele deney ve etkinlik kavramı. Olasılık ve frekans.
 
Fizik
·         Ölçümler - doğrudan ve dolaylı ölçümler, temel ve türetilmiş boyutu, boyut fiziksel boyutları, ondalık metrik sistemin bilgi ve CGS, Teknik (veya pratik) (TS) ve Ölçüm Sistemleri Uluslararası (IS) Birimler, ölçü birimleri (isimleri ve temel ve türetilmiş birimler arasındaki ilişkiler), katları ve alt katları (adları ve değerleri).
·         Kinematik - Kinematik boyutu, üniform ve üniform hız doğrusal hareket için özel bir dikkat ile çeşitli hareketleri, düzgün dairesel hareket, harmonik hareket (hareket, her türlü - tanımı ve bağlı kinematik büyüklüğü arasındaki ilişkiler).
·         Dynamics - vektörler vektörler ve işlemleri. Kuvvet, bir nokta için yürürlüğe anlar. Kuvvet vektörel bileşimi. Kütle ve ağırlık tanımları. Yerçekimi ivmesi. Yoğunluk ve özgül ağırlık. Evrensel çekim kanunu, 1. dinamikleri 2. ve 3. yasaları. İş, kinetik enerji ve potansiyel enerji. Enerjinin korunumu yasası.
·         Akışkanlar Mekaniği - basınç ve ölçü birimleri (IS sistemi sadece). Arşimet prensibi. Pascal yasası. Stevino yasası.
·         Termodinamik - termometre ve kalorimetri. Özgül ısı, ısı kapasitesi. Isı yayılması için mekanizmalar. Devlet ve gizli ısı değişiklikleri. İdeal gaz kanunları. Termodinamiğin birinci ve ikinci ilkesi.
·         Elektrostatik ve elektrodinamik-Coulomb yasası. Elektrik alan ve potansiyel. Dielektrik sabiti. Kondansatörler. Seri ve paralel kapasitörler. Mevcut yönlendirin. Ohm kanunu. Elektrik direnç ve özdirenç, Seri ve paralel elektrik direnç. İş, Güç, Joule etkisi. Jeneratörler. Elektromanyetik indüksiyon ve alternatif akım. Elektrik akımının etkileri (termik, kimyasal ve manyetik).

 
SEÇİCİ OLMAYAN KABUL TESTİ (ÖRNEK: MÜHENDİSLİK, EKONOMİ)
 
Birçok üniversite ve bölüme kayıt için öğrencilerden öndeğerlendirme sınavına girmeleri beklenir. Bu sınav öğrencilerin akademik kariyerlerine başlamadan önce zayıflıklarını yada güçlü yönlerini belirleyip onlara uygun bölümü seçmelerini sağlar.
Bu tür sınav isteyen bölümler;
 
 • ·         Mühendislik (Politecnico Di Milano)
 • ·         Ekonomi
 • ·         Eczacılık
 • ·         Psikoloji
 • ·         İletişim çalışmaları
Sınav Yapısı
Sınavlar üniversiteler tarafından seçilen bölümlere göre yapılandırılır.
 
Mevcut Yerler (Kontenjan)
Üniversiteler bölümlerine göre dönemlik olarak mevcut kontenjanlarını açıklarlar. Her ders için birkaç kontenjan yabancı öğrenciler için ayrılmak zorundadır. Öğrenciler bu kontenjanlara sınavdan aldıkları puanlara göre yerleştirilir.
 
Sınav Tarihleri
Genellikle sınavlar Eylül ayının ilk haftasında yapılır. Bazı üniversitelere sınavı Bahar ve Yaz aylarında da yapabilirler.
 
İtalyanca Dil Sınavı
Öğrenciler okul tarafından kabul edilseler bile İtalyanca dil sınavından B1 seviyesinde sonuç almak zorundadırlar.
 
Giriş Sınavı
Sınav4 yada 5 seçenekli toplam 60 - 120 seçmeli sorudan oluşur ve genelde 2 saat sürelidir. Sınav içerikleri seçilen bölüme göre değişiklik gösterebilir.
 
Değerlendirme Sistemi
Değerlendirmeler üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterir.
 
Sınav Sonuçları
Sınav sonuçları açık olan kontenjanlara göre değerlendirilir. İtalya dışında başvuran öğrenciler ayrı değerlendirilir. Bu test geçmeden öğrenciler kredi alma hakkına sahip değildirler.
Her üniversite kedin test içeriğini ve test tipini hazırlamakta özgürdür. Örneğin;
 

 
POLITECNICO Di MILANO
 
Politecnicı Di Milano Üniversitesinin yaptığı birçok online test vardır. Sınavların genel amacı öğrencilerin başvurdukları bölümlere göre Matematik  dersi için zayıflıklarını ölçmektir.
 
Sınav Türü
Sınav her yıl Mart, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında olmak üzere birkaç kez yapılır.
 
Sınav İçeriği
Sınav 5 seçenekli 65 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır.
·         25 soru, Mantık Soruları, Matematik ve İstatistik(75 Dakika)
·         5 soru, Metin Anlama (15 Dakika)
·         5 soru, Fizik (15 Dakika)
·         30 soru, İngilizce (15 Dakika)
 
Puanlama Sistemi
·         Her doğru cevap 1 puandır.
·         Her yanlış cevap -0,25 puandır.
·         Her boş soru 0 puandır.
 
Minimum Skor
Değerlendirmeyi geçmek için sınavdan 60/100 İngilizce sınavından 24/30 alınmalıdır.
 
ÖZEL ÜNİVERSİTE SINAVI
 

 
UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO
Üniversitedeki bazı bölümler kendi sınavlarını yapmaktadırlar, bu bölümler;
 • ·         Psikoloji
 • ·         Eğitim Bilimleri
 • ·         Spor Bilimleri ve egzersiz
 • ·         Tıp (sadece Roma mevcuttur)
Psikoloji
 
Sınav Tarihi
Ağustos sonu ve  Eylül ayının ilk haftası
 
İçerik
5 seçenekli toplam 100 çoktan seçmeli sorudan oluşur
·         Mantıksal akıl yürütme ve problem çözme ile ilgili sorular 
·         Genel kültür ile ilgili sorular
 
Geçme Notu

Yazılı Testin %70 ve Konuşma Testinin %30’nda başarılı olmak gerekir.

İlgili Linkler: